Ik ben werknemer (geweest)

Gegevensaanlevering wijzigt per 1 januari 2018!

13 oktober 2017

Per 1 januari 2018 wijzigt de werkwijze voor de deelnemers, waarvoor ná 104 weken ziekte een WIA wordt toegekend. Hieronder leest u wat er voor u verandert.

Aanleiding
De verwerking  van de pensioenaangifte vindt gezamenlijk plaats via uw salarisadministratie, APG Incasso en APG Pensioenadministratie. In het geval dat een werknemer premievrije voorzetting van pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid (VPA) aanvraagt, terwijl u als werkgever na 104 weken ziekte de arbeidsverhouding niet stopzet, leidt dit tot een probleem in de verwerking. Dan lijkt het voor PWRI alsof de deelnemer nog wel in dienst is. Waardoor geen recht op VPA is. Het is niet mogelijk dit probleem op te lossen door het aanleveren van een deeltijdfactor 0,0001, want dit betekent in ons systeem een oneigenlijke pensioenaangifte. Daarom hebben we een andere oplossing bedacht.

Oplossing 
In overleg met alle betrokkenen in de gehele verwerking is gekozen de werkwijze te veranderen. Hierbij bepaalt u in de salarisadministratie of er over een loontijdvak waarin de 104 weken grens wordt gepasseerd, nog pensioen wordt opgebouwd vanuit de werksituatie en dus premie wordt afgedragen. Is de werknemer niet meer actief? Dan zet u vanaf 1 januari 2018 de code meetelling op ‘Nee’. Deze aanpassing moet u niet gebruiken als de werknemer nog gedeeltelijk actief blijft.

De leverancier van de salarisadministratie zorgt voor de technische omzetting naar APG (via code meetelling is: Nee). U hoeft hierdoor het dienstverband niet te beëindigen.

NB: Bovenstaande wijziging geldt vanaf 01-01-2018. Het is niet toegestaan met terugwerkende kracht voor 01-01-2018. Leveranciers zijn hiervan op de hoogte.

Let op!
Als een werknemer na een periode waarin de pensioenopbouw is stopgezet zijn dienstverband (IKV) hervat, dient het bestaande IKV te worden afgesloten. Bij de nieuwe IKV kan de code meetelling dan weer op Ja worden gezet.

Vervolg 
Iedere leverancier die administratiediensten aanbiedt voor PWRI en bekend is bij APG heeft de vooraankondiging met informatie in september ontvangen. De specificaties ontvangen zij in oktober, zodat een tijdige implementatie per 1 januari 2018 gegarandeerd is.

Gerelateerde berichten

Geen gerelateerde berichten gevonden.