Over PWRI

Over deze website

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op www.pwri.nl en MijnPWRI.nl.

Informatie
Wij doen ons best om correcte en actuele informatie te plaatsen. Ondanks constante zorg en aandacht is het mogelijk dat informatie die wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor een verkeerd gebruik of verkeerde interpretatie van de informatie op de sites. De bij ons bekende gegevens en het pensioenreglement zijn uiteindelijk bepalend.

Functioneren van de site
Wij streven ernaar dat de sites goed functioneren en dat berichten die u via de sites aan ons stuurt, tijdig en volledig worden ontvangen en verwerkt. Maar we kunnen niet garanderen dat de sites foutloos of zonder onderbreking functioneren. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid als de sites tijdelijk, permanent, geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar zijn, of als berichten aan ons niet tijdig en volledig worden ontvangen. 

Berekeningen
Voor berekeningen op MijnPWRI.nl gaan wij uit van de bij ons bekende gegevens en uw pensioenreglement. Het pensioenreglement is uiteindelijk bepalend. U kunt het pensioenreglement downloaden op www.pwri.nl. De berekeningen zijn gebaseerd op de op dit moment bij PWRI bekende (fiscale) wetgeving.

Virussen
Tegen virussen nemen we voorzorgsmaatregelen. We aanvaarden geen aansprakelijkheid als er toch virussen voorkomen. We adviseren u om op internet alle gangbare en mogelijke voorzorgsmaatregelen te nemen voordat u informatie van de sites haalt.

Verwijzingen
Verwijzingen naar externe sites of hyperlinks dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Het geeft geen garantie voor de toegankelijkheid en inhoud van de betreffende sites. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het functioneren van en voor de informatie op externe sites.

Eigendom
Alle informatie en beeldmateriaal op de publieke website is eigendom van het pensioenfonds. Zonder toestemming is het niet toegestaan om informatie die op de publieke website staat openbaar te maken, te bewerken of te verspreiden.

Privacy en het gebruik van uw gegevens

Om de pensioenovereenkomst voor u uit te voeren, heeft Pensioenfonds Werk en (re)Integratie (PWRI) gegevens van u nodig. Persoonsgegevens. Bijvoorbeeld waar u woont en of u samenwoont, hoeveel salaris u krijgt en wat uw rekeningnummer is. Deze gegevens verzamelen, bewaren en gebruiken (in één woord: verwerken) we.

Net als u vinden we het belangrijk dat uw gegevens bij ons veilig zijn. En dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens omgaan. Daarom hebben we afspraken gemaakt over hoe we uw gegevens verwerken. Deze afspraken staan in deze privacyverklaring. We houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?
PWRI verwerkt gegevens van de volgende personen:

 • iedereen voor wie wij het pensioen regelen;
 • iedereen voor wie wij de pensioenadministratie doen;
 • iedereen die onze website bezoekt;
 • iedereen met wie wij contact hebben.

Hoe komen wij aan persoonsgegevens?
PWRI krijgt de gegevens van u, maar ook van bijvoorbeeld uw werkgever, de Sociale Verzekeringsbank (SVB), UWV (als u arbeidsongeschikt bent) of van uw gemeente. Of wanneer u zelf contact heeft met PWRI.

Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens

 • Personalia (bijvoorbeeld naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geslacht, (mobiel) telefoonnummer, e-mailadres);
 • E-mailvoorkeuren (bijvoorbeeld of u zich heeft aan- of afgemeld voor de nieuwsbrief, post-digitaal en/of klantpanel);
 • Pensioengegevens (bijvoorbeeld hoeveel pensioen u heeft opgebouwd);
 • Interactiegegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, besturingssysteem, cookie ID’s, welke pagina’s u bezoekt op onze website, open- en clickgedrag via onze e-mails, voorkeuren, meningen, behoeften gebruik van social media van het fonds of contact met de klantenservice).

Hoe gaan we met medische gegevens om?
Soms hebben we van u medische gegevens nodig. Het gaat hier om bijzondere persoonsgegevens. We verwerken deze gegevens met extra zorg. Medische gegevens worden beheerd overeenkomstig de geldende regelgeving.

PWRI verwerkt persoonsgegevens met de volgende doelen:

 • Om onze dienstverlening goed te kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld om uw pensioenrechten of aanspraken op (aanvullende) inkomensverzekeringen zorgvuldig en juist te berekenen, u daarover tijdig en correct te informeren en uw uitkering stipt uit te betalen;
 • Om contractuele afspraken, wettelijke en/of internationale verplichtingen na te komen;
 • Om de gebruiksvriendelijkheid van onze websites te verbeteren;
 • Voor interne analyses en productontwikkeling. Hiermee kunnen we onze producten en dienstverlening voor u verbeteren;
 • Om communicatie over uw pensioenzaken via verschillende communicatiekanalen zo relevant en persoonlijk mogelijk te maken;

Daarvoor koppelt, combineert en analyseert PWRI beschikbare (persoons)gegevens.

Welke rechtsgronden zijn van toepassing?
Het verwerken van persoonsgegevens moet gebaseerd zijn op een rechtsgrond. Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een van onderstaande rechtsgronden:

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de pensioenovereenkomst waarbij u partij bent;
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting van PWRI;
 • U heeft als betrokkene toestemming gegeven voor de verwerking van uw gegevens voor een of meer specifieke doelen. U mag uw toestemming intrekken. De manier waarop u dit kunt doen wordt aangegeven bij het geven van een specifieke toestemming.

Verplichte gegevensverstrekking
Het verstrekken van uw persoonsgegevens is in bepaalde gevallen een wettelijke verplichting als u bij ons pensioen opbouwt of krijgt. Bij het niet verstrekken van gegevens kan het zijn dat wij u niet tijdig of correct kunnen informeren en uw uitkering niet (correct) kunnen uitbetalen.

Met wie delen we gegevens en waarom
Wij delen uw gegevens met derde partijen wanneer wij:

 • werkzaamheden aan een derde partij uitbesteden. Deze partijen verwerken uw persoonsgegevens alleen op de manier zoals PWRI hen voorschrijft; of
 • wettelijk verplicht zijn om uw gegevens met een derde partij te delen. Voorbeelden hiervan zijn de Belastingdienst, het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Pensioenregister; of
 • de derde partij toestemming van u hebben gekregen om gegevens met deze derde partij te delen.

Wij verstrekken niet meer gegevens aan derde partijen dan noodzakelijk is voor de verwerking die zij uitvoeren.

Profiling
Wij maken gebruik van profiling om onze communicatie met u beter op uw persoonlijke situatie af te stemmen. Hoe doen wij dit? Op basis van de gegevens die wij van u hebben, wordt bepaald in welke doelgroep u ingedeeld wordt. Deze doelgroepen bepalen hoe met u wordt gecommuniceerd en waarover.

Cookies
PWRI maakt gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestandje dat op uw computer, tablet of mobiele telefoon geplaatst wordt wanneer u de site raadpleegt. Cookies vergemakkelijken en versnellen het gebruik door de bezoeker van de site. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Wij verzamelen uw gegevens met een doel (zie: PWRI verwerkt persoonsgegevens met de volgende doelen). En we bewaren uw gegevens zo lang we ze nodig hebben voor dat doel. We houden ons hierbij aan de wet.

Beveiliging
Uw gegevens worden door ons op een passende manier beveiligd tegen diefstal, verlies of ander onrechtmatig gebruik dat van deze gegevens zou kunnen worden gemaakt. Wij hebben de nodige maatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens verloren raken, gestolen worden of door personen buiten PWRI worden bekeken.

Uw rechten
Als wij persoonsgegevens van u verwerken, dan heeft u bepaalde rechten. Bijvoorbeeld het recht om deze gegevens in te zien, te wijzigen, over te dragen (dataportabiliteit) of te verwijderen. Deze rechten worden hier verder toegelicht.

 • Recht op inzage
  U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien.
 • Recht op correctie van gegevens
  De persoonsgegevens die wij van u verwerken moeten accuraat zijn en blijven. Indien u vaststelt dat uw persoonsgegevens niet meer correct zijn, heeft u het recht ons op te dragen deze te wijzigen. Dit geldt ook als u vaststelt dat de gegevens die wij van u verwerken niet compleet zijn.
 • Recht op overdracht van gegevens (dataportabiliteit) 
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en digitale vorm te ontvangen. Het gaat hierbij om gegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt en die over u zelf gaan.
 • Het recht op verwijdering
  U kunt aan ons vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen. U kunt alleen gebruik maken van dit recht indien:
  • de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doelen waarvoor zij zijn verwerkt;
  • u de toestemming voor het verwerken heeft ingetrokken of tegen de verwerking op terechte gronden bezwaar maakt (en er geen andere rechtsgrond voor deverwerking is);
  • de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
  • de persoonsgegevens moeten worden gewist op basis van Europese of Nederlandse wetgeving.
 • Recht op beperking van de verwerking
  U heeft het recht bezwaar te maken tegen het ontvangen van informatie over PWRI, tenzij deze informatie noodzakelijk is voor de uitvoering van de pensioenovereenkomst/het voldoen aan een wettelijke verplichting.
  Ook heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens stop te zetten. Dat kan in de volgende situaties:
  • u stelt de juistheid van de persoonsgegevens die wij van u hebben ter discussie;
  • de verwerking van uw gegevens is onrechtmatig en u wilt niet dat uw persoonsgegevens worden gewist;
  • als het pensioenfonds de gegevens niet meer nodig heeft, maar u ze wel nodig heeft  voor het voeren van een rechtszaak tegen het pensioenfonds of derden;
  • u maakt bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens waarop het pensioenfonds niet meteen beslist.
  Beperking houdt in dat de gegevens niet mogen worden verwerkt, tenzij:
  • er alleen sprake is van opslag van gegevens;
  • u toestemming heeft gegeven;
  • verwerking gebeurt in verband met een rechtsvordering, de bescherming van rechten van andere personen of om belangrijke redenen van algemeen belang.

Op welke manier kunt u gebruik maken van uw rechten?
Een verzoek voor het gebruik maken van een recht kunt u indienen via onze website. Om uw verzoek te verwerken, moeten wij eerst zeker weten dat u zelf dit verzoek doet. Zodat uw pensioengegevens niet door iemand anders worden opgevraagd. Wilt u een kopieID aan ons sturen? Let er dan op dat uw BSN-nummer en andere identificatienummer onleesbaar zijn. Met deze tool van de Nederlandse overheid is dat makkelijk te doen.

Wilt u liever géén kopie van uw legitimatiebewijs toevoegen? Dan bellen wij u binnen 4 weken. Dit doen wij om zeker te weten dat u zelf deze aanvraag doet.

Recht van bezwaar
Maakt u bezwaar tegen de (manier van) verwerking van uw persoonsgegevens door het PWRI? Neem dan contact met ons op. Blijft u het oneens met ons? Dan heeft u het recht om hierover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact
Heeft u vragen of opmerkingen over hoe wij met uw gegevens omgaan? Neem contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Pensioenfonds Werk en (re)Integratie
Postbus 3094
6401 DN Heerlen

Of via ons contactformulier.

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming
PWRI heeft de verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij de Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) van APG. De heer M. Nijhuis ziet er als FG op toe dat de verwerking binnen PWRI in overeenstemming is met de wet en de gedragsregels.

Wijzigingen
PWRI behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Wij adviseren u deze Privacyverklaring met regelmaat te lezen. Deze pagina is voor het laatst opgemaakt op 24 mei 2018.