Over PWRI

Onze beleggingsovertuigingen

Onze beleggingsovertuigingen zijn de basis voor ons beleggingsbeleid. Wij kijken altijd of het beleid past bij onze overtuigingen. Het bestuur heeft de volgende vijf beleggingsovertuigingen op 22 december 2022 vastgesteld:

  1. Wij nemen bewust beleggingsrisico

   Door het nemen van beloonde beleggingsrisico’s realiseren wij het noodzakelijke rendement dat ons in staat stelt een zo goed mogelijk koopkrachtig pensioen te bieden.

  2. Langetermijnbeleggen loont

   Als pensioenfonds met langjarige verplichtingen leggen wij de focus op de lange termijn. Dit geeft ons de mogelijkheid om te profiteren van bijvoorbeeld een illiquiditeitspremie of te beleggen in volatielere beleggingscategorieën met een hoog reëel groeipotentieel.

  3. Wij beleggen alleen in categorieën die we begrijpen en uit kunnen leggen

   Wij beleggen alleen in vermogenscategorieën waarvan we de fundamenten zelf begrijpen en kunnen uitleggen en waarover de informatie transparant beschikbaar is.

  4. Maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB) loont

   Wij willen vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid bijdragen aan duurzaamheid in brede zin en specifiek aan klimaatverbetering en evenwichtige sociale verhoudingen (met name het vergroten van kansen op werk voor mensen met een arbeidsbeperking). Ons inziens leidt dit tot een robuustere portefeuille met een betere risico/rendementsverhouding.

  5. Wij zijn in staat binnen de vierhoek rendement, risico, kosten en ESG de optimale beleggingsbeslissingen te nemen

   Bij elke beleggingsbeslissing die het fonds neemt wordt een gedegen afweging gemaakt tussen het verwachte (meer)rendement, de mate van risico die wordt genomen, de verwachte directe en indirecte kosten die de beslissing met zich meebrengt en of de beslissing aansluit bij ons MVB-beleid.