Over PWRI

Onze eigen accenten

Wij maken ons graag sterk voor onze deelnemers. Daarom vinden wij sociaal ondernemen belangrijk. En daarom brengen we ook eigen accenten aan in ons beleid voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Met impact investing willen we de kansen op werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vergroten. Wij stoppen met beleggen in tabaksproducenten. Ook geven we veel aandacht aan klimaatverbetering.

Kansen door insluitingsbeleid
Wij vinden het belangrijk dat de bedrijven waarin we beleggen ook kansen bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Inmiddels zijn we daarover met ongeveer 150 beursgenoteerde bedrijven in gesprek. Dit aantal willen we uitbreiden met enkele kleinere tot middelgrote bedrijven. Ons doel is om in onze portefeuille steeds meer bedrijven te hebben die aantoonbaar bijdragen aan de werkgelegenheid voor mensen met een arbeidsbeperking. In juli 2016 zijn we gestart met het beleggen in deze bedrijven. Lees meer.

Stoppen met beleggen in tabaksproducenten
Roken is niet alleen slecht voor de menselijke gezondheid. Het heeft ook grote nadelen voor het milieu en de arbeidsomstandigheden van mensen die in de tabaksproductie werken. Het vergroot armoede, kinderarbeid en vervuiling. Als belegger kan PWRI daar helaas niets aan veranderen. PWRI besloot om in 2018 beleggingen in tabaksproducenten uit te sluiten.

Klimaatverbetering
In 2015 hebben wij voor het eerst de CO2-voetafdruk van alle bedrijven in onze aandelenportefeuille gemeten. Hierbij is zowel naar de absolute voetafdruk als de relatieve voetafdruk gekeken.

De relatieve voetafdruk is 166 ton CO2 per miljoen aan omzet gemeten in US dollars:
  • Hierbij vindt toerekening plaats door de CO2-uitstoot van een onderneming te relateren aan de omvang in de portefeuille. Het cijfer geeft de uitstoot weer in tonnen CO2 gerelateerd aan de omzet van de betreffende onderneming.

De absolute voetafdruk van PWRI van de huidige aandelenportefeuille is 483.786 ton CO2.

  • Hierbij vindt toerekening plaats door de CO2-uitstoot van een onderneming te relateren aan het belang dat de belegger heeft in die onderneming. Het cijfer geeft de uitstoot weer in tonnen CO2.
Voor beide uitkomsten is de CO2-voetafdruk lager dan de resultaten gemeten voor onze benchmark.

Werkwijze
We voerden deze meting uit volgens het ‘GreenHouseGas protocol (GHG)’. Hierin staan richtlijnen voor het meten van de uitstoot van een onderneming. Een bedrijf is op verschillende niveaus betrokken bij CO2-uitstoot. Binnen het protocol wordt de uitstoot verdeeld in drie gebieden:
  1. Verbruik van brandstoffen in de bedrijfsvoering
  2. Indirecte broeikasgasemissies door gebruik van energie die elders is gemaakt met fossiele brandstoffen (elektriciteit)
  3. Indirecte broeikasgasemissies doordat activiteiten elders leiden tot CO2 uitstoot.
Voor het derde gebied geldt dat deze emissies lastig zijn te meten. Daarom vallen deze doorgaans buiten de meting. Dit is ook het geval geweest bij de meting van PWRI.

Ons doel is de CO2-voetafdruk van onze belleggingsportefeuille te verlagen. In 2016 hebben we een belegging gedaan in ‘green bonds’. Dat zijn beursgenoteerde obligaties van ondernemingen die de opbrengst gebruiken voor ‘groene’ doeleinden. We onderzoeken of er nog andere beleggingsmogelijkheden zijn.