Over PWRI

Onze vermogensbeheerder gaat in gesprek

Onze vermogensbeheerder Columbia Threadneedle adviseert ons over (de implementatie van) het beleid voor maatschappelijk verantwoord beleggen. Hiermee voldoen wij aan de Principles for Responsible Investment en de best practice-bepalingen van Eumedion. Columbia Threadneedle heeft de reo®-methode ontwikkeld. reo® is de afkorting van ‘responsible engagement overlay’. Onder reo® vallen het stemmen op aandeelhoudersvergaderingen en het actief in gesprek gaan met ondernemingen. Ook worden bedrijven die landmijnen en clusterbommen produceren uitgesloten.

Reo®-methode

Elk bedrijf krijgt te maken met risico’s op het gebied van mens, milieu en goed ondernemingsbestuur. De reo®-methode biedt dan uitkomst. Samen met het bedrijf zoekt Columbia Threadneedle naar oplossingen. Zo stimuleert Columbia Threadneedle dat bedrijven risico’s beter beheersen en hun bedrijfsresultaat verbeteren. Columbia Threadneedle besteedt ook aandacht aan de manier waarop het bedrijf zich verantwoordt over het gevoerde beleid. Het doel van de reo®-methode is: zorgen dat de investering op de lange termijn zijn waarde behoudt en verbetert.

Samenwerking

Bij reo® staat samenwerking centraal. Want Columbia Threadneedle kiest er niet voor om beleggingen in bepaalde bedrijven te vermijden. In plaats daarvan werkt Columbia Threadneedle samen met de bedrijven aan het oplossen van lastige vraagstukken. De nadruk ligt op oplossingen die echt effect hebben op de aandeelhouderswaarde (op de korte, middellange of lange termijn). Columbia Threadneedle voert minimaal één keer per jaar een gesprek met bedrijven. Sommige bedrijven hebben grote risico’s en kansen op het gebied van mens, milieu en goed ondernemingsbestuur. Met deze bedrijven praat Columbia Threadneedle vaker of meer diepgaand.

Overheidsbeleid

Er zijn altijd ondernemingen die vanuit zichzelf het initiatief nemen in belangrijke kwesties als klimaatverandering, corruptie of arbeidsomstandigheden. Toch verandert er vaak pas echt iets als de wet- en regelgeving verandert. Daarom besteedt de reo®-methode ook aandacht aan het beleidvormingsproces van de overheid. Columbia Threadneedle kan overheden en toezichthouders vertellen welk beleid niet alleen de duurzaamheidprestaties, maar ook de maatschappij en de aandeelhouderswaarde op lange termijn verbetert.

ESG viewpoints

In ESG viewpoints doet Columbia Threadneedle verslag van actuele thema’s die belangrijk zijn voor PWRI. En die Columbia Threadneedle dus ter sprake brengt bij bedrijven. Elk kwartaal bevat het ESG viewpoint bovendien een statistisch totaaloverzicht van het aantal ondernemingen waarmee Columbia Threadneedle in gesprek is gegaan. Ook staat hierin hoe Columbia Threadneedle gestemd heeft tijdens aandeelhoudersvergaderingen.

ESG viewpoints

Reo®-rapportages

Columbia Threadneedle maakt ook reo®-rapportages. Deze geven meer informatie over de activiteiten die zijn ontplooid. Ook geeft Columbia Threadneedle hierin een toelichting op de resultaten en de mogelijke impact op de beleggerswaarde. Er zijn managementsamenvattingen, kwartaal- en jaarrapportages.


Managementsamenvattingen

Reo®-kwartaalrapportages

Reo®-jaarrapportage

Stembeleid

Columbia Threadneedle voert een afgewogen en doordacht stembeleid. Columbia Threadneedle houdt rekening met specifieke markt- en bedrijfsinformatie, maar ook met internationale normen voor goed ondernemingsbestuur. Als een onderneming afwijkt van wat internationaal als ‘goed’ wordt gezien, moet de onderneming hier een goede reden voor hebben. Columbia Threadneedle baseert de uitoefening van stemrecht op de algemene operationele richtlijnen van Columbia Threadneedle en 15 operationele richtlijnen voor specifieke regio’s.

Jaarverslag Maatschappelijk verantwoord beleggen Columbia Threadneedle

In het jaarverslag Maatschappelijk verantwoord beleggen doet Columbia Threadneedle elk jaar verslag van zijn activiteiten. Dus ook van de activiteiten die Columbia Threadneedle namens PWRI uitvoerde. Ook licht Columbia Threadneedle belangrijke ontwikkelingen toe. En kijkt Columbia Threadneedle vooruit naar het komende beleggingsjaar.

Uitsluitingen

PWRI sluit beleggingen in clusterbommen en landmijnen uit. Hiermee volgen we het beleid van Columbia Threadneedle.

Meer weten?