Over PWRI

Onze vermogensbeheerder gaat in gesprek

Onze vermogensbeheerder BMO adviseert ons over (de implementatie van) het beleid voor maatschappelijk verantwoord beleggen. Hiermee voldoen wij aan de Principles for Responsible Investment en de best practice-bepalingen van Eumedion. BMO heeft de reo®-methode ontwikkeld. reo® is de afkorting van ‘responsible engagement overlay’. Onder reo® vallen het stemmen op aandeelhoudersvergaderingen en het actief in gesprek gaan met ondernemingen. Ook worden bedrijven die landmijnen en clusterbommen produceren uitgesloten.

reo®-methode
Elk bedrijf krijgt te maken met risico’s op het gebied van mens, milieu en goed ondernemingsbestuur. De reo®-methode biedt dan uitkomst. Samen met het bedrijf zoekt BMO naar oplossingen. Zo stimuleert BMO dat bedrijven risico’s beter beheersen en hun bedrijfsresultaat verbeteren. BMO besteedt ook aandacht aan de manier waarop het bedrijf zich verantwoordt over het gevoerde beleid. Het doel van de reo®-methode is: zorgen dat de investering op de lange termijn zijn waarde behoudt en verbetert.

Samenwerking
Bij reo® staat samenwerking centraal. Want BMO kiest er niet voor om beleggingen in bepaalde bedrijven te vermijden. In plaats daarvan werkt BMO samen met de bedrijven aan het oplossen van lastige vraagstukken. De nadruk ligt op oplossingen die echt effect hebben op de aandeelhouderswaarde (op de korte, middellange of lange termijn). BMO voert minimaal één keer per jaar een gesprek met bedrijven. Sommige bedrijven hebben grote risico’s en kansen op het gebied van mens, milieu en goed ondernemingsbestuur. Met deze bedrijven praat BMO vaker of meer diepgaand.

Overheidsbeleid
Er zijn altijd ondernemingen die vanuit zichzelf het initiatief nemen in belangrijke kwesties als klimaatverandering, corruptie of arbeidsomstandigheden. Toch verandert er vaak pas echt iets als de wet- en regelgeving verandert. Daarom besteedt de reo®-methode ook aandacht aan het beleidvormingsproces van de overheid. BMO kan overheden en toezichthouders vertellen welk beleid niet alleen de duurzaamheidprestaties, maar ook de maatschappij en de aandeelhouderswaarde op lange termijn verbetert.

reo®-viewpoints
In reo®-viewpoints doet BMO verslag van actuele thema’s die belangrijk zijn voor PWRI. En die BMO dus ter sprake brengt bij bedrijven. Elk kwartaal bevat het reo®-viewpoint bovendien een statistisch totaaloverzicht van het aantal ondernemingen waarmee BMO in gesprek is gegaan. Ook staat hierin hoe BMO gestemd heeft tijdens aandeelhoudersvergaderingen.

reo®-rapportages
BMO maakt ook reo®-rapportages. Deze geven meer informatie over de activiteiten die zijn ontplooid. Ook geeft BMO hierin een toelichting op de resultaten en de mogelijke impact op de beleggerswaarde. Er zijn managementsamenvattingen, kwartaal- en jaarrapportages.

Managementsamenvattingen:

Kwartaalrapportages:

Jaarrapportages:

Stembeleid
BMO voert een afgewogen en doordacht stembeleid. BMO houdt rekening met specifieke markt- en bedrijfsinformatie, maar ook met internationale normen voor goed ondernemingsbestuur. Als een onderneming afwijkt van wat internationaal als ‘goed’ wordt gezien, moet de onderneming hier een goede reden voor hebben. BMO baseert de uitoefening van stemrecht op de algemene operationele richtlijnen van BMO en 15 operationele richtlijnen voor specifieke regio’s.

Jaarverslag Maatschappelijk verantwoord beleggen BMO

In het jaarverslag Maatschappelijk verantwoord beleggen doet BMO elk jaar verslag van zijn activiteiten. Dus ook van de activiteiten die BMO namens PWRI uitvoerde. Ook licht BMO belangrijke ontwikkelingen toe. En kijkt BMO vooruit naar het komende beleggingsjaar.

Uitsluitingen

PWRI sluit beleggingen in clusterbommen en landmijnen uit. Hiermee volgen we het beleid van BMO.

Meer weten?